کواله

  • آموزش کواله

درس ۱(معرفی ساز کواله)

برای مشاهده و دانلود درس۱ اینجا کلیک کنید


درس ۲(صدا دهی)

برای مشاهده و دانلود درس ۲ اینجا کلیک کنیددرس ۳

برای مشاهده و دانلود درس ۳ اینجا کلیک کنید


درس ۴

برای مشاهده و دانلود درس ۴ اینجا کلیک کنید


درس ۵

برای مشاهده و دانلود درس ۵ اینجا کلیک کنید


دیاگرام انگشت گذاری ساز کواله