Tag Archives: نی هفت بند

post-img

کواله(کوله):یک نوع نی میباشد که معمولا مصریها و ترکها از آن استفاده میکنند.کوا..

post-img

نی ترکی همانند نی عربی از گیاه نی ساخته میشود و به هر اندازه ای که باشد باید طو..

post-img

سایت در حال بازسازی و ویرایش است   نی عربی از گیاه نی ساخته میشود و بهر اندا..