نی عربی

post-img

سایت در حال بازسازی و ویرایش است

 

نی عربی از گیاه نی ساخته میشود و بهر اندازه ای که باشد باید طوری آنرا ببرندکه از سر تا ته آن شامل نه بند شود.
نی عربی برخلاف نی هفت بند که جمعا ۶ سوراخ(۵تا جلو و یکی پشت ) ، از ۷سوراخ تشکیل شده که شش سوراخ آن در جلو و یک سوراخ آن در پشت قرار گرفته است.
وسعت صدای آن به دو و نیم اکتاو میرسد پنج صدای بم,بم نرم ,زیر,غیث و پس غیث دارد.

شیوه نینوازی کلا بدو صورت است:

لبی و دندانی. شیوه دندانی برای نواختن نی هفت بند وبین ما ایرانیها مرسوم است و شیوه لبی برای نواختن نی عربی و نی ترکی و کواله که بین عربها و ترکها متداول است.
برعکس سازهای دیگر,نی کوک نمیشود و برای کوکهای مختلف نی هایی با طولهای متفاوت ساخته میشود به طوریکه نی دو بلندترین و نی دو با
هفت فاصله کوتاهترین نی ها هستند.

کوک نی عربی:
وجه تسمیه کوک نی عربی البته بین عربها،همان نتی است که از سوراخ اول نی(وقتی که فقط انگشت اول برداشته شود) ایجاد میشود.
اما کوک نی هفت بند بر اساس نتی است که از سوراخ پنجم ایجاد میشود.مثلا در نی عربی اگر از سوراخ اول نت ر (دوکاه) ایجاد شود آن نی کوک ر است و چنانچه بخواهیم بر اساس نامیدن نی هفت بند آنرا بنامیم میشود کوک سل که همان نتی است که از سوراخ پنجم ایجاد میشود.

پاسخ دهید