ارتباط با ما

آدرس دفتر و کارگاه:

بوشهر _خیابان امام _ روبروی بانک تجارت 

کد پستی:۷۵۳۸۱۴۹۷۱۷مدیر سایت :

قیم _ همراه:۰۹۰۵۳۰۴۱۶۰۰

 ایمیل:

rezaghaim2@gmail.com